Falk, Norbert

  Bild von Falk, Norbert
Wikimedia Commons
Name Falk, Norbert
ID 62479
Gender male
Zeit 1872-11-05 - 1932-09-16
Berufe Schriftsteller/Schriftstellerin, Journalist/Journalistin, Redakteur/Redakteurin, Drehbuchautor/Drehbuchautorin, Autor/Autorin
Export TEI | JSON
URI https://pmb.acdh.oeaw.ac.at/entity/62479/
https://kraus.wienbibliothek.at/register/personen/pmb62479
https://fackel.oeaw.ac.at/?p=fackelp50701
https://pmb.acdh.oeaw.ac.at/entity/95703/
https://d-nb.info/gnd/116394579
https://doi.org/10.1553/0x002814f1
http://www.wikidata.org/entity/Q88157
https://de.wikipedia.org/wiki/Norbert_Falk
Sammlungen legalkraus
ÖBL nach 1850 geboren
Fackel

Beziehungen

Institution

Place

Start End Other relation type Related Place
1932-09-16 1932-09-16 gestorben in Berlin

Label

Label Start End Label type ISO Code
Falk, Norbert Legacy name (merge) deu