Korolenko, Vladimir Galaktionovič

Name Korolenko, Vladimir Galaktionovič
ID 65098
Gender male
Zeit 1853-07-27 - 1921-12-25
Berufe Schriftsteller/Schriftstellerin
Export TEI | JSON
URI https://pmb.acdh.oeaw.ac.at/entity/65098/
https://schnitzler-lektueren.acdh.oeaw.ac.at/pmb65098.html

Beziehungen

Work

Start End Other relation type Related Work
hat geschaffen Der blinde Musiker
hat geschaffen Slepoj muzykant