Geßmann, Albert

  Bild von Geßmann, Albert
Wikimedia Commons
Name Geßmann, Albert
ID 96158
Gender male
Zeit 1852-01-18 - 1920-07-07
Berufe Politiker/Politikerin, Bibliothekar/Bibliothekarin
Export TEI | JSON
URI https://pmb.acdh.oeaw.ac.at/entity/96158/
https://d-nb.info/gnd/124326250
https://doi.org/10.1553/0x002817a6
https://fackel.oeaw.ac.at/?p=fackelp37914
http://www.wikidata.org/entity/Q2638012
https://de.wikipedia.org/wiki/Albert_Ge%C3%9Fmann
Sammlungen ÖBL nach 1850 geboren
Fackel

Beziehungen

Person

Place

Start End Other relation type Related Place
1920-07-07 gestorben in Prein an der Rax
geboren in Wien