»Phönix« Versicherung

Titel »Phönix« Versicherung
ID 142908
Typ Versicherungsgesellschaft
Export TEI | JSON
PMB-URI https://pmb.acdh.oeaw.ac.at/entity/142908/
Verknüpfte Datensätze

Beziehungen

Place

Person

Start End Other relation type Related Person
1893 1893 hat als Arbeitskraft Salten, Felix
hat als Arbeitskraft Salzmann, Michael Emil